QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ MÀ VOTV ĐANG CUNG CẤP.

Hiện nay, VOTV đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm:

  • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)
  • Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – dịch vụ điện thoại
  • Dịch vụ đăng ký tên miền, Email, lưu trữ, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ
  • Các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet: Truyền hình trả tiền (IPTV)
    Dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng
2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang):
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2022/BTTTT) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

QCVN 34:2022/BTTTT thay thế QCVN 34:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm:

• Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp quang);
• Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình);

Quy chuẩn này áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ) để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất của các doanh nghiệp.

> Tải về nội dung tại đây

Thông tư Số: 32/2020/TT-BTTTT về QUY ĐỊNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
file.pngTải về nội dung tại đây
Dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV) (QCVN84:2021/BTTTT) do Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, thẩm định và trình duyệt, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021.
Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhà nước và các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất của các doanh nghiệp.
view.pngTải về nội dung tại đây

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MÀ VOTV ĐANG CUNG CẤP

1. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) của VOTV

Tải về nội dung tại đây
2. Dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)
• Hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công công cố định của VOTV 

6.THÔNG TIN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

7.QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

8.CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.