Chúng tôi đầu tư, nghiên cứu phát triển các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi quy mô, lĩnh vực.

Chúng tôi luôn tiếp cận những xu hướng công nghệ mới nhất để phát triển các nền tảng, công nghệ lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành.

Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.

KHU VỰC I
1. COMBO TRUYỀN HÌNH + INTERNET 

COMBO WIFI 1

198.000 đ/tháng

 


Internet tốc độ 100 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO WIFI 2

247.000 đ/tháng

 


Internet tốc độ 150 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO WIFI 3

280.000 đ/tháng

 


Internet tốc độ 200 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

2. INTERNET

WIFI 1

150.000 đ/tháng


Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

WIFI 2

180.000 đ/tháng


Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

WIFI 3

210.000 đ/tháng


Internet tốc độ 200 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

KHU VỰC II

1. INTERNET

FTTH F1

143.000 đ/tháng


Internet tốc độ 35 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH F2

159.000 đ/tháng


Internet tốc độ 49 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH F3

181.500 đ/tháng


Internet tốc độ 63 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH F4

215.000 đ/tháng


Internet tốc độ 70 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH F5

247.500 đ/tháng


Internet tốc độ 84 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH F6

280.500 đ/tháng


Internet tốc độ 91 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

2. COMBO TRUYỀN HÌNH + INTERNET

COMBO F1

198.000 đ/tháng

 


Internet tốc độ 35 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO F2

220.000 đ/tháng

 


Internet tốc độ 49 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO F3

247.500 đ/tháng

 


Internet tốc độ 63 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO F4

280.500 đ/tháng

 


Internet tốc độ 70 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO F5

313.500 đ/tháng

 


Internet tốc độ 84 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO F6

346.500 đ/tháng

 


Internet tốc độ 91 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

KHU VỰC III
1. COMBO INTERNET 

FTTH V2

176.000 đ/tháng


Internet tốc độ 45 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH V3

198.000 đ/tháng


Internet tốc độ 60 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH V4

220.000 đ/tháng


Internet tốc độ 80 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH V5

253.000 đ/tháng


Internet tốc độ 90 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

FTTH V6

341.000 đ/tháng


Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

2. TRUYỀN HÌNH + INTERNET

COMBO V2

198.000 đ/tháng


Internet tốc độ 45 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO V3

220.000 đ/tháng


Internet tốc độ 60 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO V4

247.500 đ/tháng


Internet tốc độ 80 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO V5

280.500 đ/tháng


Internet tốc độ 90 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO V6

368.500 đ/tháng


Internet tốc độ 100 Mbps
Truyền hình trên 120 kênh HD
Trang bị 1 Modem wifi
Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY